22Feb18:3021:00Medlemskväll - Årsmöte 2023

Detaljer

Årsmöte 2023 från kl. 18.30…

Som vanligt på Yesbox, Gamlestadsvägen 4, Hus B13. Mötet kommer också att sändas via Zoom.

Dagordning bifogas. Övriga handlingar kommer framöver. Då kan du även anmäla din närvaro.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Årsmötets behöriga utlysande
3. Val av funktionärer för mötet
• Ordförande
• Sekreterare
• Två justeringsmän tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för årsmötet
5. Fastställande av dagordning
6. Styrelsens Verksamhetsberättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen
10. Medlemsavgift
11. Val av Styrelseledamöter och suppleanter samt Valnämnd, 2 personer – varav en är sammankallande 12. Motioner
14. Övriga frågor
15. Avslutning

Mer

Tid

(Onsdag) 18:30 - 21:00

Top